מובא בזאת לעיון הציבור דין וחשבון שנתי של עיריית הוד השרון וזאת על-פי סעיף 6 לתקנות חוק חופש המידע התשנ"ט - 1999. הדו"ח השנתי מציג בצורה תמציתית את מבנה העירייה, תקציב העירייה, עיקרי תכנית העבודה של האגפים השונים וסיכום תמציתי של פעילות האגפים בשנה החולפת

מבנה אירגוני

תרשים מבנה ארגוני  אגפים/ מחלקות יחידות ויחידות הסמך, שמות בעלי תפקידים בכירים העומדים בראש האגפים, יחידות סמך הרשות

דרכי התקשרות
המוקד העירוני

פניות ותלונות הציבור
מיכל אלמגור
הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור
רחוב מגדיאל 4 הוד השרון

פניות באמצעות אתר האינטרנט העירוני
קבלת קהל אצל נציבת תלונות הציבור בתיאום טלפוני. רחוב בן גמלא 28, הוד השרון
פניות במסגרת חוק חופש המידע ודוחות הממונה על העמדת מידע לציבור


יחידות העירייה

התקשרות וקבלת קהל  משרדי העירייה זימון תורים ומתן שירותיים מקוונים

 

מאגרי מידע  חוקי עזר עירוניים

תחומי האחריות של הרשות המקומית (חובותיה וסמכויותיה) מפורטים בסעיפים 235-250 לפקודת העיריות (נוסח חדש).


תוכניות עבודה

תוכנית עבודה לשנת 2023

תוכנית עבודה לשנת 2022   תוכנית עבודה לשנת 2021

 

תקציב הרשות

תקציב 2023 

תקציב 2022   תקציב 2021

 

מיה - המים של הוד השרון
 

דוחות איכות המים לשנת 2022

דוח חוק חופש המידע -דוחות

רשימת קרנות ומלגות שרשות מממנת: 

  • מלגות לסטודנטים
  • מלגות לפולין
  • מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי
  • מלגות לספורטאים מצטיינים
     

תמיכות
 

רשימה שמית של חוברות ועלונים שפרסמה העירייה ב-2021

רישום לגנים העירוניים
חוגים
צו ארנונה
הנחות בארנונה
הרצאות במרכז האמנויות-2 חוברות
אירועי חודש הוותיק
מתכונים לשבועות
תוכניות עבודה
תקציב
רישום לחטיבות