מיכל אלמגור
הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור
רחוב מגדיאל 4 הוד השרון


חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 קובע את זכותם של אזרחי ותושבי ישראל לקבל מידע מרשות ציבורית. החוק נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. החוק בא לאזן בין זכותם של אזרחי ותושבי המדינה לקבלת מידע לבין שמירה על בטחון המדינה, שמירה על צנעת הפרט ושמירה על קיום תקין של עבודת הרשות. אנו ממליצים למבקשים להגיש בקשה לקרוא בעיון את לשון החוק ואת ההנחיות להגשת בקשה המופיעות בהמשך עמוד זה. 

yes טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם ליישום חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע

איזה מידע ניתן לבקש מהרשות?

ניתן לבקש מידע המצוי ברשות ציבורית , והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

תחולת החוק על רשויות מקומיות הינה החל מתאריך 01/09/1999.

איזה מידע הרשות מנועה מלספק?

הרשות מנועה מלמסור  מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם; מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין); מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין; מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים; בקשה אשר הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה; מידע שנוצר, או נתקבל בידי הרשות למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממש; וכיוב' ע"פ הסעיפים הנ"ל לחוק. 
כל האמור לעיל מופיע בסעיפים 8,9 לחוק חופש המידע.

מי ממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע בעיריית הוד השרון?

עפ"י חוק חופש המידע , על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי.ת לטיפול בפניות יישום הוראות החוק.

ממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית הוד השרון:

מיכל אלמגור
09-8894475 [email protected]

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע?

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה ברשות - מיכל אלמגור, באמצעות הטופס שבאתר. מסמכים נלווים לפניה יש לשלוח בנפרד, רצוי בדואר אלקטרוני.

כמו כן ניתן להגיש את הבקשה בליווי  טופס בדואר לכתובת רחוב מגדיאל 4, הוד השרון.

 אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. יש לשים לב כי יש מקרים בהם לא יועבר המידע, שכן החוק קובע מהו המידע שאין למוסרו ובאילו מקרים רשאית הרשות שלא להעביר מידע למבקש. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי

תשלום

אגרת פתיחת בקשת מידע הינה בעלות של 22 ש"ח.

את תשלום האגרה ניתן לבצע בהפקדה : עיריית הוד השרון , בנק לאומי, סניף 943 חשבון מספר 10250003. – יש לצרף לבקשה את אישור העברה.

ניתן לשלם גם בהמחאה לפקודת עיריית הוד השרון.  את ההמחאה יש לצרף לבקשה ולהגיש בתיבת הפניות של חופש המידע. התיבה נמצאת ברחוב מגדיאל 4, הוד השרון.

קיימות תקנות הקבועות את גובה האגרות שיוטלו על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

  • אגרת פתיחת בקשת מידע  | 22 ש"ח
  • אגרת טיפול בבקשה למידע | 33 ש"ח, החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקת מידע | 22 אג' ש"ח עבור כל דף צילום , 2.78 ש"ח עבור תקליטור.
  • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה | 167 ש"ח

בטופס הגשת הבקשה מתבקש הפונה לחתום על הצהרה בה הוא מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול החל מהשעה השלישית ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 160 ש"ח. במקרים בהם מדובר בסכומים גבוהים יותר, יודיע הממונה למבקש כי עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר ותידרש הסכמה נפרדת להמשך הטיפול. משלוח טופס הפנייה הינו הסכמה להתחייבות.

הטיפול בבקשה יחל עם קבלת אישור התשלום. במקרים בהם ישנה דרישה לתשלום אגרות טיפול והפקה יימסר המידע לאחר העברת התשלום הנדרש.

האם קיים פטור מתשלום האגרה?

עפ"י חוק חופש המידע ישנם מקרים בהם יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ו/או מאגרת טיפול בבקשה.

  • מידע אישי (אודות המבקש עצמו) - יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
  • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, בכפוף להצגת אישורים בתוקף.
  • בקשת מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, בכפוף להצגת אישור מהמוסד האקדמי.
  • מבקש בעל זכאות לקבלת קצבה - יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

הבהרה - פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, לזכאים יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

 

דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו"ח עומד לעיון הציבור בארכיון העירייה ובספריית העירונית.