ראש העירייה

בכפיפות לראש העיר פועלים:

 • סגנים/יות ראש העיר
 • מועצת העיר 
  ריכוז וועדות
 • מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
 •  יועץ משפטי
  מיסוי מוניצפלי
  תכנון ובניה
   תביעה עירונית
   משפט אזרחי
   ייעוץ לאגפים
 • יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
 • מנכ"ל

מנכ"ל

בכפיפות למנכ"ל פועלים:

 • לשכת מנכ"ל
 • תיאום ובקרה ריכוז ישיבות מועצה
 • ריכוז וועדות
 • פניות וחופש המידע
 • מוקד עירוני
 • נכסי עירייה
 • חוזים ומכרזים
 • מדור בריאות
 • אגפי העירייה

אגפי העירייה

מהנדס העיר
מינהל הנדסה
סגן מהנדס

 • אגף רישוי ופיקוח
  רישוי בנייה
  פיקוח על הבנייה
   ארכיון
 • אגף תכנון - אדירכל העיר
  תכנון עיר
   יעודי קרקע ו-GIS
  מיפוי ופרצלציה
   מידע להיתר
 • אגף התחדשות עירונית
  תכנון
  קהילה
 • אגף תשתיות
  תשתיות
  חשמל
   נגישות
 •  אגף בינוי
  אחזקת מוסדות
 • אגף תנועה
  תחבורה
 • השבחה והיטלי פיתוח

גזבר העירייה 
מינהל כספים
סגן גזבר

 

 • אגף הגבייה
  שומה
 • אגף חשבות
  חשבים
  פרויקטים
  בנקים
  תקציבים
  ספקים
  שכר
  קופות
  ביטוחי עירייה
  תכנון ובקרה

אגף שפ"ע

סגן מנהל אגף שפ"ע
תברואה
גנים ונוף
רישוי עסקים
שילוט
פיקוח עירוני ואיכה"ס
וטרינריה
רכב
רכש
תחזוקת העיר
 חזות העיר

אגף חינוך

טרום יסודי 0-3
קדם יסודי
 בתי ספר יסודיים
פרט
חינוך דתי ותורני
צהרונים
אלימות, סמים ואלכוהול
קידום נוער
שפ"ח
חינוך משלים
תקציבי חינוך ומנהלה

אגף שירותים חברתיים

משפחות ילדים ונוער
עבודה קהילתית
טיפול זוגי ומשפחה
אזרחים ותיקים ומניעת אלימות במשפחה
משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
טיפול בגירושין
 התנדבות ומשאבי קהילה

תרבות ונוער

מרכז אומנויות
 נוער וקהילה
ספריה עירונית
 ארכיון עירוני
יד לבנים

רשות הספורט

ספורט מערכת החינוך, יוזמות ופרוייקטים
ספורט עממי ומתקנים

 אגף משאבי אנוש

ס.מ משאבי אנוש
 תנאי שרות
הדרכה
 נוכחות
מכרזים
פרישה

אגף מערכות מידע
אבטחת מידע
יישומים ודיגיטל
תשתיות ותקשורת
שירות ותמיכה טכנית

אגף בטחון ואכיפה
ס.מנהל אגף
רשות החניה
 ביטחון
 חרום

דוברות