נוסח חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המפורסם ברשומות 

  • ניתן לעיין בחוקי העזר העירוניים באתר האינטרנט העירוני.
  • עותקים של חוקי העזר נמצאים בלשכה המשפטית.
  • העירייה פועלת במסגרת החקיקה המחייבת רשויות מקומיות ומסדירה את אופן פעולתן, לרבות באמצעות הנחיות משרד הפנים שאחראי מנהלית על הפיקוח והבקרה על פעילות הרשויות המקומיות, כולל חוזרי מנכ"ל משרד הפנים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת.    

אתר משרד הפנים - מידע על רשויות מקומיות