הגשת השגה

זכות להגשת השגה וערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו 1976).
מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים.

את ההשגה יש להגיש באמצעות טופס מקוון  או באמצעות העברת ההשגה בקובץ PDF במייל: shuma@hod-hasharon.muni.il
יתן גם לשלוח בדואר לכתובת: דרך מגדיאל 4.
הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

  • יש לוודא כי ההשגה התקבלה במחלקת השומה בדואר חוזר או טלפונית. אישור קבלת ההשגה במחלקת השומה יהיה רק בכפוף לאישור המקבל.

הגשת ערר

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
במידה ועורך דין מגיש ערר בשם העורר, יצרף ייפוי כוח מטעם מרשו.
את הערר יש למסור בחמישה עותקים בצירוף תשובת מנהל הארנונה למזכירות ועדת הערר 

דרכי התקשרות :

מזכירות וועדת ערר לענייני ארנונה 
בנין העירייה רחוב בן גמלא 28 קומה 2 (לשכת מנכ"לית)
טלפון: 09-8894023
פנייה במייל miriy@hod-hasharon.muni.il

 

הגשת ערעור

על החלטת וועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.