תנאים כללים למתן הנחה בארנונה לתושב/ת

 • רשום ברשם האוכלוסין בתחום העיר הוד השרון
 • רשום בתחום רשות המקומית אחרת, עליו להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות מקומית הנחה מארנונה.
 • חייב להיות רשום כי "מחזיק" בנכס ברישומי העירייה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד-הגבוהה מבניהן.
 • בבעלותיו יותר מדירה בהוד השרון, זכאי להנחה אחת בלבד בנכס בו הוא מתגורר.
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה.
 • בקשה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
 • זכאי להנחה, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס. תבוטל לו ההנחה השנתית.
 • לא תתקבל הנחה בשם של אדם אחר, אלא אם צורף ייפוי כוח מתאים.

 

מחזיק/ה בדירה שנגרמו לו/ה הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו/ה או של בן משפחתו/ה, או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו/ה החומרי - רשאי להגיש בקשה להנחה. בקשה זו תופנה לוועדת ההנחות, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%​.

בקשת ההנחה מועברת לוועדת הנחות אשר מתכנסת מעת לעת.
יש להתאזר בסבלנות עד להחלטת הועדה. עם החלטת הועדה נשלחת הודעה על כך למבקש ההנחה.

לתשומת לב מבקשי ההנחה:

 1. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את תשלום הארנונה. במקביל להגשת הבקשה יש להגיע להסדר תשלומים. כמו כן, אם ניתנה הנחה והארנונה לא שולמה , תבוטל ההנחה.
 2. הגשה "לועדת נזקק" תתבצע לא יאוחר מחודש יוני של אותה שנה.
 3. בקשה אשר תוגש ללא אישורים תומכים-לא תטופל, האישורים יהיו מעודכנים לאותה שנה.

להגשת בקשה להנחה באמצעות טופס מקוון מארנונה לדירת מגורים  הנחה לנזקק- וועדת הנחות

יש לבדוק ולהקפיד כי צורפו לטופס הבקשה כלהאישורים הנדרשים:

 • צילום תעודת זהות + ספח.
 • פירוט תנועות בנק 6 חודשים אחרונים.
 • שכיר- תלושי הכנסה ( 3 תלושי הכנסה לחודשים 10-11-12 של שנה קודמת).
 •  עצמאי -יגיש שומת הכנסה שנתית אחרונה.
 • ללא הכנסה- אישור מלשכת התעסוקה או ביטוח לאומי.
 • תושב המוכר במשרדי הרווחה- יגיש דו"ח מהעובדת סוציאלית המטפלת בו.
 •  תושב המתגורר בשכירות - חובה להציג חוזה שכירות בתוקף.
 • בעיות רפואיות - יש לצרף אישיורים עדכניים התומכים בבעיה - אישורים על הוצאות עקב הבעיה.   

לצפייה בהרכב וועדת הנחות בארנונה.