עו"ד שרון ויסמן
מנהלת מחלקת שילוט
בית העיריה בן גמלא 28
09-7759661
קבלת קהל: בתיאום מראש

אחריות מחלקת השילוט

  • רישוי שילוט של בעלי עסקים  
  • שילוט חוצות
  • הסרת שילוט 
  • אכיפה

הגדרת "שלט"

"הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד או סמל מסחרי של מצרך המשווק או המיוצר במקום בלבד, או צירוף של אלה, המותקנת במקום העסק או העיסוק, המראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור והמחוברות לבנין או למיתקן, לרבות למיתקן הנושא את ההודעה ולרבות כלי רכב, בין הנע בתחום העירייה ובין השייך לאדם שמקום עסקו בתחום העירייה, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין."

בקשה לרישיון

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לוועדה מקצועית לשילוט. לבקשה יש לצרף תרשים ובו תכנית המראה את השלט הכולל: נוסח השלט, סוג, הצורה, המידות, החומרים, צילום מיקום הצבת השלט, מתקן בו יוצג השלט, אישור בעל הנכס, נסח טאבו, מס` החשבון וזיהוי הנכס, אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת.

תוקף הרישיון

תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה.

רישיון לשילוט

לא יפרסם אדם מודעה, לא יציג שלט, לא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום שילוט, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט כמפורט בתוספת וחותמת קופה מוטבעת על גבי הרישיון. לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן, התיר ראש העירייה הצגת שלט נוסף. שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת. אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.

שלטים אסורים

לא תאושר הצגתו של שלט המתפרסם בשטח ציבורי ואינו מותקן על גבי מיתקן עירוני שאישר ראש העירייה. שלט המוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, צינור ביוב ועוד. שלט המוצג על חזיתות בנין המיועד למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל בבנין את עסקו כדין.

שלט עשוי מבד

שלט המפריע לתנועת כלי רכב או לתנועת הולכי רגל, מרעיש, מפיץ ריח, מסתיר פריטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות או עמודים או פוגע במראה האסתטי של מבנה או מהווה מטרד או מפגע. שלט החוסם דלת, חלון, תריס, יציאת חירום, מדרגות או פתח אחר או מפריע למעבר בהם.

אחזקת השילוט

בעל רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה, נאה ותקינה, ולפי דרישת ראש העירייה, יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

הסרת שלט

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתום השימוש בו או אם גמר תוקף הרישיון לגבי השילוט או עם ביטול הרישיון או אם העיסוק שהשילוט מפרסם חוסל או אם האירוע שהשילוט מפרסם חלף, לפי המועד המוקדם מביניהם.

אכיפה

בעל עסק אשר יציג שלט ללא רישיון, יידרש להסיר את השלט באופן מיידי. 
לא הוסר השלט – רשאי ראש העירייה להסיר את השלט ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות ההסרה.

לאור האמור לעיל, מומלץ לבעלי עסקים לפנות לעירייה, עוד בטרם הם מציגים שלט מסוים, בכדי לברר מראש אם תותר להם הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין ומה יהיה סכום האגרה השנתית הנדרשת עבור הרישיון להצגתו, אם זו תותר.

 

טפסים מקוונים מחלקת שילוט