עו"ד שרון ויסמן
מנהלת מחלקת שילוט
רחוב החרש 36 קומה 3, אזור התעסוקה נווה נאמן
קבלת קהל: בתיאום מראש

אחריות מחלקת השילוט

 • רישוי שילוט של בעלי עסקים  
 • שילוט חוצות
 • הסרת שילוט 
 • אכיפה

הגדרת "שלט"

"הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד או סמל מסחרי של מצרך המשווק או המיוצר במקום בלבד, או צירוף של אלה, המותקנת במקום העסק או העיסוק, המראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור והמחוברות לבנין או למיתקן, לרבות למיתקן הנושא את ההודעה ולרבות כלי רכב, בין הנע בתחום העירייה ובין השייך לאדם שמקום עסקו בתחום העירייה, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין."

בקשה לרישיון

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לוועדה מקצועית לשילוט. לבקשה יש לצרף תרשים ובו תכנית המראה את השלט הכולל: נוסח השלט, סוג, הצורה, המידות, החומרים, צילום מיקום הצבת השלט, מתקן בו יוצג השלט, אישור בעל הנכס, נסח טאבו, מס` החשבון וזיהוי הנכס, אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת.

תוקף הרישיון

תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה.

רישיון לשילוט

לא יפרסם אדם מודעה, לא יציג שלט, לא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום שילוט, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט כמפורט בתוספת וחותמת קופה מוטבעת על גבי הרישיון. לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן, התיר ראש העירייה הצגת שלט נוסף. שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת. אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.

שלטים אסורים

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא יגרום להצגתו או לפרסומו של שילוט שנתקיים בו אחד או יותר מאלה:

 1. הוא עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל.
 2. הוא עשוי בד.
 3. הוא עלול לגרום לריח, רעש, מטרד או מפגע לרבים.
 4. הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם.
 5. הוא מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או כיוצא בהם, או שהוא מוצג במקום שנועד לציוד ולמיתקנים לכיבוי שריפות.
 6. הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך ארכיטקטוני, או שהוא פוגע במראה האסתטי של מבנה.
 7. הוא מתפרסם בשטח שבבעלות העיריה ואינו מותקן על גבי מיתקן פרסום עירוני.
 8. הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את עסקו כדין.

אחזקת השילוט

בעל רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה, נאה ותקינה, ולפי דרישת ראש העירייה, יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

הסרת שלט

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתום השימוש בו או אם גמר תוקף הרישיון לגבי השילוט או עם ביטול הרישיון או אם העיסוק שהשילוט מפרסם חוסל או אם האירוע שהשילוט מפרסם חלף, לפי המועד המוקדם מביניהם.

אכיפה

בעל עסק אשר יציג שלט ללא רישיון, יידרש להסיר את השלט באופן מיידי. 
לא הוסר השלט – רשאי ראש העירייה להסיר את השלט ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות ההסרה.

לאור האמור לעיל, מומלץ לבעלי עסקים לפנות לעירייה, עוד בטרם הם מציגים שלט מסוים, בכדי לברר מראש אם תותר להם הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין ומה יהיה סכום האגרה השנתית הנדרשת עבור הרישיון להצגתו, אם זו תותר.

טפסים מקוונים

yes פנייה מקוונת