בעל/ת עסק יקר/ה,

עפ"י חוק עזר להוד השרון (שילוט), התשנ"ז – 1997 ,פועלת העירייה לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים של תושבי העיר.

באם הנך מעוניין/ת להגיש בקשה לביטול הדו"ח שקיבלת, יש באפשרותך למלא את הבקשה ולצרף העתק של הדו"ח וכל אסמכתא רלוונטית שיש בה כדי לתמוך בתוכן בקשתך. כמו כן, יש לצרף צילום ת.ז מבקש/ת הבקשה.

לתשומת לבך, את בקשתך לביטול הדו"ח יש להגיש תוך 30 ימים מתאריך קבלתו.

פרטי המבקש:

 

 

 

 

Browser not supported