תושבות ותושבים יקרות/ים,

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף - 2020, קובעות כי קנס שניתן ע"י הרשות המקומית, שמועד תשלומו חל בתקופה שמיום 10.3.2020 ועד ליום 14.5.2020 והקנס לא שולם עד ליום 10.4.2020, יידחה המועד האחרון לתשלום עד ליום 14.5.2020.

מי שקיבל קנס והמועד להגשת בקשה לביטולו או בקשה להישפט בגינו חל בתקופה שבין 10.3.2020 לבין 14.5.2020, יידחה המועד להגשת הבקשה המתאימה עד ליום 14.5.2020.

קנס שמועד תשלומו חל בתקופה שבין 10.3.2020 - 9.4.2020 והקנס לא שולם, ועקב אי תשלום הקנס נוספה לו תוספת פיגור, התוספת תבוטל. במידה ושולמה תוספת פיגור על קנס שמועד תשלומו חל בין התאריכים 10.3.2020 - 9.4.2020, יהיה זכאי המשלם להחזר תוספת הפיגורים ששולמה וזאת בכפוף להגשת בקשה בעניין את הבקשה יש להפנות למחלקה הרלוונטית.

האמור לעיל אינו חל על קנסות קורונה שהוטלו בגין תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), תש"ף - 2020, תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש - הגבלת פעילות), תש"ף - 2020 וצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות (הוראת שעה), תש"ף - 2020.

למידע נוסף ראו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף-2020

קובץ התקנות 8501
קובץ התקנות 8480
קובץ התקנות 8529חזור לדף הבית