דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא להגשת בקשות לקיום תערוכה בתחומי קיימות, מחזור ונוף

הוד השרון - עיר קהילה ירוקה ממשיכה לממש את החזון העירוני ולקיים פעילויות ואירועים ברוח החזון העירוני כל תחומי החיים בקהילה.
עיריית הוד השרון מזמינה בזאת גופים ויחידים להגיש בקשות לקיום תערוכות בתחומי איכות הסביבה, הקימות, המחזור ועיצוב נופי בפארק 4 עונות בהוד השרון. 

תנאים:

 1. התערוכה תהיה בנושאים הבאים: איכות הסביבה, קיימות, מחזור ועיצוב נופי.
 2. התערוכה תהיה פתוחה לציבור הרחב, ללא תשלום.
 3. התערוכה תהיה מייצגית בלבד ולא יתקיימו מכירות במקום.
 4. התערוכה תתקיים בפארק 4 עונות בשטח שיוגדר על ידי העירייה ושלא יעלה על 25% משטח הפארק.
 5. התערוכה תתקיים בעונות הקיץ בין החודשים יולי - אוקטובר, תחת כיפת השמיים.
 6. משך התערוכה לא יעלה על 7 ימים (כולל פירוק והרכבה). התערוכה לא תתקיים בימי מנוחה.
 7. מארגן התערוכה יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לקיום התערוכה ולעמוד בכל הדרישות של הגופים המוסמכים לרבות אישורי בטיחות, משטרה, רישוי עסקים וכו`.
 8. מארגן התערוכה יישא בכל הנדרש וכן בהוצאות הכרוכות בהקמת התערוכה לרבות, חיבורי חשמל ומים, אבטחה וניקיון.
 9. בכל תקופת התערוכה מארגן התערוכה יהיה אחראי למתחם התערוכה ויבטח את התערוכה בביטוחים המתאימים כפי שיקבעו על ידי יועץ הביטוח של העירייה.
 10. מארגן התערוכה יציב שילוט לתערוכה על פי החלטת העירייה.
 11. מארגן התערוכה ישלם לעירייה דמי שימוש כפי שיקבעו על ידי העירייה.


הגשת בקשות
 

 1. את הבקשות לקיום התערוכה יש להגיש למר צביקה בלומנשטיק מנהל אגף ש.פ.ע - שיפור פני העיר בעיריית הוד השרון, רחוב יהושע בן גמלא 38 הוד השרון טלפון: 09-7759504.
 2. עם המבקשים שבקשתם תתקבל יערך הסכם התקשרות שיכלול את התחייבויות הצדדים לרבות קיום ביטוחים והפקדת ערבות בנקאית כפי שיקבע.
 3. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 4. העירייה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.חנה גולן
מנכ"לית עיריית הוד השרון