• הוד השרון היא עירייה הכוללת בשטחה ארבע מושבות שאוחדו בשנת 1964 (מגדיאל,רמתיים,כפר הדר ורמת הדר) שטח השיפוט של העיר 20,000 דונם.
  • בשנת 2017 מנתה העיר 63,008 נפשות בכ 19,425 משקי בית, ובשנת 2018 מנתה העיר 64458 נפשות בכ 19,714 משקי בית. 
    רשות מקומית חייבת בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח – 1988
  • הדוחות הכספיים ותמציתם נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח 
    כספי ברשויות מקומיות, שהוא הגוף האחראי והמפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של הרשות המקומית
    הדוחות הכספיים ותמציתם נערכו בהתאם להנחיות הנ"ל, השונות מכללי החשבונאות המקובלים בנושאים מהותיים.
  • עיריית הוד השרון הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות. התקציב לשנת 2018 אושר ע"י מועצת העיר.

תמצית הדוחות הכספיים 2018