עיריית הוד השרון מקצה קרקעות ומבנים ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית לעמותות ולתאגידים הפועלים שלא למטרת רווח בתחומי העיר בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב כדי לסייע לפעילותם לטובת הציבור וזאת בכפוף לצרכי העירייה ומצאי הנכסים של העירייה. הליך ההקצאה מתבצע בהתאם לנוהל משרד הפנים.

בכפוף לצרכי העירייה ומצאי הנכסים המתאימים, נבחנות הבקשות להקצאה על ידי ועדת ההקצאות. במהלך הדיונים בוועדה מתבצעים פרסומים, נידונות התנגדויות ומתקבלות חוות דעת מקצועיות והבקשה נבחנת בהתאם לעקרונות והתבחינים שקבעה מועצת העיר.

המלצת ועדת ההקצאות מובאת לאישור מועצת העיר. הקצאת קרקע או מבנה לתקופה העולה על 5 שנים מותנת בנוסף באישור מועצת העיר להסכם ולאישור משרד הפנים.

בקשות להקצאת קרקע או מבנה יש להגיש למחלקת נכסים על גבי טופס בקשה אשר לו מצורפים מסמכים כפי שמפורט בטופס הבקשה.

בכל מידע נוסף יש לפנות למחלקת נכסים רח` יהושע בן גמלא 28, הוד השרון טלפון: 09-7759730.