דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 205/19 לביצוע עבודות תשתית תקשורת, מיחשוב וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר הוד השרון

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות תשתית תקשורת, מיחשוב וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר הוד השרון ), הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

נספחים למכרז 205/19.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז