דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 206/19 למתן שירותי תחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי תחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר הוד השרון הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

כתב כמויות ואובדן כספי.

מסמך ט' אחזקת מוסדות.

מסמך י' מפרט טכני מיוחד.

מסמך י"ב אוגדן כתובות מוסדות חינוך ציבורי.

פרוטוקול מפגש קבלנים מתאריך 2.4.19.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז