דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 201/19 למתן שירותי הריסת מבנים ומתקנים עבור עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי הריסת מבנים ומתקנים עבור עיריית הוד השרון, והכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

מסמך ח - מפרט טכני.

מסמך ט - כתח כמויות ומחירים.