דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 93/16

למתן שירותי אספקת ארוחות צהריים לבתי תלמיד, מועדוניות וקייטנות בעיריית הוד השרון 

1. עיריית הוד השרון מזמינה בזאת הצעות מחירים למתן שירותי אספקת ארוחות צהריים לבתי תלמיד, 
מועדוניות וקייטנות בעיר הוד השרון על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 1,000₪ (אלף ₪) שלא יוחזרו החל מיום ד` 27.7.16 ועד ליום 9.8.16 במחלקת הגביה, רחוב הבנים 14 קומה 6 הוד השרון בימים א`-ה` (כולל) בין השעות 8:00-12:00, או במחלקת מכרזים ברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון לפרטים 09-7759548/9 (מחלקת מכרזים).

3. פגישת מציעים חובה תתקיים ביום ראשון 31.7.16 בשעה 11:00, בחדר ישיבות מועצת עיר ברחוב יהושע בן גמלא 28 הוד השרון. השתתפות נציגי רוכשי מסמכי המכרז בפגישה, מהווה תנאי להגשת הצעה. מציע שלא ישתתף בפגישה, הצעתו לא תובא לדיון.

4. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז – ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק ישראל על שם המציע בלבד בנוסח המצורף למסמכי המכרז בסכום של 50,000 ₪, הכל כמפורט במסמכי המכרז, בתוקף עד לתאריך 31.10.16 (כולל). מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.

5. את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת מכרזים, רחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, לא יאוחר מיום רביעי 10.8.16 שעה 13:00. 
מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.

6. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.

חי אדיב
ראש העיר