דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 95/16 לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בהוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בהוד השרון והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז. 

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 750 ₪ (שבע מאות וחמישים ₪) שלא יוחזרו, במחלקת הגביה, רחוב הבנים 14 קומה 6 הוד השרון בימים ראשון עד חמישי (כולל) בין השעות 8:00-12:00. או במחלקת מכרזים ברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון. לפרטים: 09-7759548/9 (מחלקת מכרזים).
  2. פגישת מציעים תתקיים ביום שני, ה-28.11.16, בשעה 09:30, בחדר ישיבות "הבאר" במתחם העירייה ברחוב יהושע בן גמלא 28 הוד השרון. ההשתתפות איננה חובה, אך מומלצת.
  3.  על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז – ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק ישראל על שם המציע בלבד בנוסח המצורף למסמכי המכרז בסך 50,000 ₪, הכול כמפורט במסמכי המכרז, בתוקף עד לתאריך 15.2.17 (כולל). מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
  4. את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד, שהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, לא יאוחר מיום ראשון, ה-11.12.16, בשעה 13:00. 
  5. מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
  6. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
  7. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.


חי אדיב,
ראש עיריית הוד השרון