דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 201/17 למתן שירותי הקלטה ותמלול ישיבות עבור עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי הקלטה ותמלול ישיבות עבור העירייה והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז. 

 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו, במחלקת הגביה, רחוב הבנים 14 קומה 6 הוד השרון בימיםא`-ה` (כולל) בין השעות 8:00-12:00, או במח` מכרזים ברח` יהושע בן גמלא 34 בהוד השרון. לפרטים 09-7759548/9.
 2. מפגש מציעים יתקיים ביום רביעי, ה-11.01.17, בשעה 10:00, בחדר ישיבות מועצת העיר במתחם העירייה ברח` יהושע בן גמלא 28 בהוד-השרון. ההשתתפות במפגש איננה חובה, אך מומלצת.
 3. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז - ערבות בנקאית, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסך של 15,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך 1.5.17 (כולל). מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולאתובא לדיון והכל כמפורט במסמכי המכרז. 
 4. את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את
 5. מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה
 6. ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, 
  לא יאוחר מיום רביעי, ה-1.2.17, בשעה 13:00.
 7. מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
 8. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.

 


חי אדיב,
ראש עיריית הוד-השרון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז