דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז משותף מספר 208/17 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, הנחת תשתיות מים, ביוב, סלילת כבישים, תאורת רחובות, תיעול וניקוז בתחום 1302 בהוד השרון

עיריית הוד השרון ותאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ 
מבקשים בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, הנחת תשתיות מים, ביוב, סלילת כבישים, תאורת רחובות, תיעול וניקוז בתחום 1302 בהוד השרון
הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 5,000 ₪ שלא יוחזרו, במחלקת הגביה בעירייה ברחוב הבנים 14, קומה 6 הוד 
  השרון או במח` חוזים ומכרזים ברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, בימים א`, ב`, ג`, ה`, בין השעות 8:00-14:00. לפרטים – 
  מחלקת חוזים ומכרזים טל`: 09-7759548/9.
 2. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה-6.4.2017, בשעה 14:00 בחדר ישיבות מועצת העיר במתחם העירייה ברחוב יהושע בן גמלא28 הוד השרון. 
  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי לגשת ההצעה.
 3. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז - ערבות בנקאית, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף למסמכי
 4. המכרז, בסך של 1,000,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך 1.8.17 (כולל). מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסלולא תובא לדיון והכל כמפורט במסמכי המכרז. 
 5. את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את 
  מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה 
  ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, 
  לא יאוחר מיום ראשון, ה-30.4.17, בשעה 13:00: מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
 6. אין העירייה והתאגיד מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.


חי אדיב , ראש עיריית הוד השרון
עופר ברש, מנכ"ל תאגיד מי הוד השרון בע"מ

לצפייה בקובץ המצורף למכרז