דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 200/17 מתן שירותי גניזה ואחסון מסמכים ליחידות עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי גניזה ואחסון מסמכים ליחידות העירייה והכל על פי הדרישות והנחיות המפורטות במסמכי המכרז.

פגישת קבלנים תתקיים ביום שני, ה-8.5.2017, בשעה 13:00, בחדר ישיבות מועצת העיר במתחם העירייה ברחוב יהושע 

בן גמלא 28 הוד השרון.

מציע שהשתתף במפגש הקבלנים הראשון, שנערך ביום 30.3.17, לא יהיה חייב להשתתף גם בסיור השני הנ"ל כתנאי להגשת הצעה במכרז.

 

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.5.2017 בשעה 13:00

 

את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את 
מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה

ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, לא יאוחר 
מיום שלשי ה-25.5.2017 בשעה 13:00.

 

  • מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
  • אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא
  • תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.

לפרטים נוספים מחלקת חוזים ומכרזים טלפון 09-7759548


חי אדיב - ראש העיר הוד-השרון 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז