דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 211/17 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של עיריית הוד-השרון

עיריית הוד-השרון מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של העירייה 

 1. המכרז כולל מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים לרבות הקצאת פועלי ניקיון, מפעילי חרמשים ורכבי טיאוט, וכן הקצאת מנהלי עבודה עירוניים, לרבות כלי רכב מתאימים לשימושם, והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 5,000 ₪ (שלא יוחזרו), במחלקת חוזים מכרזים ברח` יהושע בן גמלא 34 בהוד השרון, בימים: א`, ב`, ג`, ה` בין השעות 9:00-14:00. לפרטים בטלפון מס`: 09-7759548/9.
 3. סיור קבלנים  יתקיים ביום שני  ה-24.4.17, בשעה 12:30, בחדר ישיבות מועצת העיר, במתחם העירייה ברח` יהושע בן גמלא 28 בהוד-השרון. 
  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי לגשת ההצעה.
 4. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז - ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק בישראל, על שם המציע בלבד ובנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד. הערבות תהיה בסך של 500,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך 15.8.17 (כולל) והכל כמפורט במסמכי המכרז. מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 5. את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד,כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, 
  לא יאוחר מיום חמישי, ה-18.5.17, בשעה 13:00
  מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
 6. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז בלבד.

 

חי אדיב - ראש עיריית הוד-השרון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז