דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 210/17 לביצוע עבודות אחזקה מקיפה למתקני מיזוג מרכזיים בעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות אחזקה מקיפה למתקני מיזוג מרכזיים בעיריית הוד השרון  הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז