דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 215/17 למתן שירותי תחזוקה מקיפה, תיקוני שבר, עבודות פירוקים, העתקות והתקנות של מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים במוסדות חינוך וציבור בעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי תחזוקה מקיפה, תיקוני שבר, עבודות פירוקים, העתקות והתקנות של מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים במוסדות חינוך וציבור בעיריית הוד השרון. 
הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז