דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי ממספר 213/17 לתכנון וניהול התכנון של מתחם הר/2/1400/א בעיר הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות לתכנון מתחם הר/2/1400/א בעיר הוד השרון והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז 

 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו, במחלקת חוזים מכרזים ברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד 
  השרון, בימי א` – ה` בין השעות 8:00-14:00. לפרטים בטלפון: 09-7759548/9.
 2. סיור קבלנים יתקיים ביום ראשון, ה-4.6.17 בשעה 13:00, בחדר ישיבות מועצת עיר ברחוב יהושע בן גמלא 28 הוד השרון. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי לגשת ההצעה.
 3. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז - ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק בישראל, על שם המציע בלבד ובנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד. הערבות תהיה בסך של 50,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך 1.10.2017 (כולל) והכל כמפורט במסמכי המכרז.מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 4. את כתבי ההצעה בשני עותקים מקוריים, מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במעטפה המקורית הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה.
 5. ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת המכרזים במחלקת חוזים ומכרזים, רחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, 
  לא יאוחר מיום רביעי, ה-28.6.2017, בשעה 13:00.
 6. מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
 7. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.


חי אדיב 
ראש עיריית הוד השרון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז