דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 225/17 למתן שירותי מחשוב כוללים למינהל ההנדסה בעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי מחשוב כוללים למינהל ההנדסה בעיריית הוד השרון (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

מכרז מערכות הנדסה -מסמך ז` - מפרט מיוחד

לצפייה בקובץ המצורף למכרז