דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 229/17 לאספקת שירותי גבייה משפטיים

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי גבייה משפטיים (להלן: "שירותי גביה") הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז