דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ

עיריית הוד השרון, מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "יפעת מידע תקשורתי בע"מ" כספק יחיד לקבלת שירותי איסוף, ניתוח וניטור מידע תקשורתי הנוגע לעירייה (להלן: "הספק" ו-"השירותים" בהתאמה).

בהתאם לבדיקת הגורמים המקצועיים בעירייה ובהתבסס על חוות דעתם, נמצא כי הספק הוא הגוף היחידי שיכול לספק את השירותים, ומשכך מהווה הספק היחידי בישראל, בין היתר, בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

כל אדם או גוף הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירותים, רשאי לפנות ולהודיע על כך לעירייה, בכתב בלבד, בצירוף מסמכים רלוונטיים (ככל שישנם) וזאת באמצעות הדוא"ל לכתובת: Michraz@hod-hasharon.muni.il, עד לא יאוחר מיום 8.2.2021.

בברכה,
עו"ד חזי קינן,
מנהל מחלקת חוזים ומכרזים