דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 223/17 לתכנון וניהול התכנון של מתחם הר/2/1400/א בעיר הוד השרון

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מבקשת בזה לקבל הצעות לתכנון וניהול התכנון של מתחם הר/2/1400/א בעיר הוד השרון (להלן - "העבודות"), 
הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז