דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 20 / 218 לביצוע עבודות פיתוח ב"מתחם המייסדים" בהוד השרון

כתב כמויות

מפרט טכני

סיכום מפגש מציעים מיום 7.2.21

עיריית הוד השרון ותאגיד מי הוד השרון בע"מ, מבקשים להודיע על עדכון תנאי סף ומסמכי ההליך כמפורט להלן:

תנאי הסף עודכנו, כמופיע במסמכי ההליך המעודכנים.

המועד האחרון לשאלות הבהרה בהליך יהיה עד לא יאוחר מיום 16.2.2021 עד השעה 13:00

 המועד האחרון להגשת הצעות בהליך יהיה עד לא יאוחר מיום 23.2.2021 עד השעה 13:00.

מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.

פגישת מציעים, תתקיים ביום 7.2.2021 בשעה 14:00, בחדר ישיבות מועצת העיר שבבניין העירייה, ברחוב יהושע בן גמלא 28 הוד-השרון.
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה (יש לעקוב באתר העירייה אחר עדכונים בשל מגיפת הקורונה).

אין העירייה והתאגיד מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין לראות בפנייה זו של העירייה והתאגיד כהתחייבות להתקשרות עם מי מהפונים ו/או לקיום ההליך.

 

אמיר כוכבי - ראש עיריית הוד-השרון                                         עופר ברש - מנכ"ל תאגיד מי הוד-השרון

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז