דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

פניה לקבלת הצעות למתן מפגשי תגבור וסיוע במקצועות מתמטיקה ואנגלית לתלמידי העל יסודי בהוד השרון במתכונת מקוונת

מענה לשאלות הבהרה

הודעה על דחיית מועדים

  1. עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לעדכן על דחיית המועדים בקול קורא שבנדון, והכל כמפורט להלן:
  2. מועד מעודכן להגשת המסמכים, יהיה ביום 31.12.2020 עד השעה 13:00.
  3. הצעה ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד הנקוב לעיל, לא יתקבלו.
  4. יובהר, כי כל יתר תנאי ההליך יוותרו ללא שינוי.
  5. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  6. אין לראות בפנייה זו של העירייה כהתחייבות להתקשרות עם מי מהפונים ו/או לקיום הפרוייקט.

קובי תבור,
מנהל מרכז הצלח"ה
אגף החינוך של עיריית הוד השרון

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז