דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

פנייה לקבלת הצעות להפעלת חוגים / סדנאות / פעילויות העשרה במרכז האמנויות הרב תחומי, בהוד השרון

 

לקראת שנת הלימודים תשפ"א (2020/2021), עיריית הוד השרון, מרכז האמנויות הרב תחומי, מזמינים בזאת גופים ויחידים הרואים עצמם מתאימים להגיש הצעותיהם לפנייה הנ"ל והכל כמפורט במסמכי הליך זה:

נספחים המצורפים למסמך זה

 1. נוסח הסכם ההתקשרות - נספח א'; 
 2. טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים  - נספח ב';
 3. טופס בקשה להיכלל במאגר - נספח ג';

תנאים להגשת בקשה:

 1. על הפונים להיות בעלי ניסיון קודם של שנתיים לפחות, בהפעלת החוג אותו הם מציעים.
 2. על הפונים להיות בעלי תעודות הדרכה ו/או הסמכה מתאימות בתחום הפעילות ו/או להעסיק מדריכים בעלי תעודות הדרכה ו/או הסכמה מתאימות בתחום הפעילות.

מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. קורות חיים של המדריכים והמפעילים בחוגים.
 2. תיאור תחום ההתמחות של המדריכים והמפעילים וכן תעודות ו/או והכשרות ו/או פירוט ניסיונם בתחום זה.
 3. מידע בכתב על החוגים / הסדנאות / פעילויות העשרה של המפעיל וכמו כן מידע על מדריכיו ומפעיליו, הכולל מידע על ניסיונם.
 4. פירוט ניסיון קודם בהפעלת חוגים / סדנאות / פעילויות העשרה, בתחום העיסוק בכלל ובשנתיים האחרונות בפרט, לרבות מקום הפעלתם ופרטי ממליצים.
 5. העתק תעודות, המלצות, אישורים ומסמכים רלוונטיים של הפונים ו/או של המדריכים מטעמם.
 6. הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח א', כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 7. טופס ניגוד העניינים, המצ"ב כנספח ב', כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 8. טופס בקשה להיכלל במאגר, כנספח ג', כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 9. תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטול לאומי על ביטוח כעצמאי).
 10. אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 11. אישור על ניכוי מס במקור.
 12. אישור היעדר עבירות מין, תקף למועד הגשת ההצעות, ממשטרת ישראל.

אופן הגשת הפניות:

 1. פונים הרואים עצמם מתאמים, יעבירו פניה עם כל המסמכים המפורטים לעיל, באמצעות הדוא"ל, לכתובת:  yaelb@hod-hasharon.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 9.7.2020  יש לציין בנושא הודעת הדוא"ל כי ההודעה מיועדת עבור ""קול קורא" להגשת הצעות להפעלת חוגים / סדנאות / פעילויות העשרה במרכז האמנויות הרב תחומי, בהוד השרון, הוד השרון.
 2. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא, להתקשר עם גורם כלשהו.
 3. העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות, או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 4. לשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד לח"מ, באמצעות הדוא"ל, בכתובת:  AmitH@hod-hasharon.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 5.7.2020 אין העירייה מתחייבת להשיב על כל השאלות שישלחו ו/או בכלל.

אופן בחירת המדריכים והמפעילים:

 1. לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, תפתח העירייה את כל ההצעות במועד ותבדוק את המסמכים שהוגשו והתאמתם לדרישות העירייה.
 2. יובהר, כי העירייה תהיה רשאית לפסול פונים אשר לא צירפו את כל המסמכים הנדרשים לעיל.
 3. העירייה תקים ועדה אשר תבחן את כל הפניות שתתקבלנה ואת התאמתם לדרישות וצרכי העירייה.
 4. הוועדה תבחר את המדריכים והמפעילים שירשמו במאגר, על-פי שיקול דעתה ובין היתר, בהתאם להתרשמותה מההתמחות וניסיון הפונה, כולל ניסיון קודם בעירייה, המלצותיו והתאמת הפעילויות אותן הוא מציע לדרישות העירייה, מחיר הפעילות והתאמתו לתקציב הפרויקט וכו'.
 5. הוועדה תהיה רשאית להחליט לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים להתרשמות אישית בכדי שיציגו את מועמדותן בפני חברי הצוות, או בפני כל פורום אחר עליו יוחלט כאמור.
 6. מתוך המאגר יבחרו הפעילויות המתאימות ביותר לפי שיקול דעת מנהלי התכנית בעירייה ונציגי הגמלאים ומולם תתקשר העירייה בהתאם להצעתם שאושרה ולמקובל בעירייה.
 7. הבחירה תתבצע, בין היתר, בהתאם להתרשמות מהמקצועיות, ניסיון והמלצות המועמדות והתאמתן לצרכי העירייה ולדרישות ההליך.

שונות:

 1. החוגים, הסדנאות והפעילויות המוצעות על ידי המציעים, יהיו בנושאים הבאים בלבד:
 2. אמנויות, מחשבים, טכנולוגיה, שפות, משחקים, טיסנאות, ג'אגלינג וקוסמות. בנוסף, ניתן להציע הפעלות, סדנאות וחוגים, בנושאים ייחודיים נוספים שמתאימים לילדים, נוער ומבוגרים.
  החוגים, הסדנאות והפעילויות שיבחרו, יתקיימו בשעות הבוקר, אחר הצהריים והערב. העירייה ומרכז האמנויות יעמידו לרשות המדריכים והמפעילים חדר מתאים. המדריכים והמפעילים לבדם יהיו אחראים לציוד והפעלה.
 3. יובהר כי אם נגרם עיכוב בביצוע שירותי המדריך עקב מגפת הקורונה ו/או כוח עליון ו/או עקב תנאים אחרים, אשר לדעת נציג העירייה לא הייתה למדריך שליטה עליהם, רשאי נציג העירייה לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו, לתקופה שתקבע על ידי נציג העירייה.
 4. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני בכתובת www.hod-hasharon.muni.il. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 5. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בע"פ, אין ולא יהיה להם כל תוקף ורק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

 

המסמכים וכל האמור במסמכי ההליך מיועדים ומופנים לשני המינים בצורה שווה.

בברכה,

עמית הרם
מנהלת מרכז תרבות ואומנויות הרב תחומי