דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

פנייה לקבלת הצעות לקיום הרצאות ב"מכללת הגמלאים" במרכז האמנויות הרב תחומי, בהוד השרון

לקראת שנת הלימודים תשפ"א (2020/2021), עיריית הוד השרון, מרכז האמנויות הרב תחומי, מזמינים בזאת מרצים בעלי ניסיון במתן הרצאות בתחומי ידע שונים להצטרף למאגר המרצים של "מכללת הגמלאים", הפועלת במרכז האומנויות הרב תחומי בהד השרון.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים הנ"ל מוזמנים להגיש הצעותיהם, והכל כמפורט במסמכי הליך זה:

נספחים המצורפים למסמך זה

 • נוסח הסכם ההתקשרות - נספח א'; 
 • טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים - נספח ב';
 • טופס בקשה להיכלל במאגר - נספח ג';

תנאים להגשת בקשה:

 1. על הפונים להיות בעלי ניסיון קודם של שנתיים לפחות במתן הרצאות בפני קהל.
 2. על הפונים להחזיק בסדרת הרצאות, הכוללות לפחות 4 הרצאות שונות באותו תחום התמחות.

מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. קורות חיים.
 2. תיאור תחום ההתמחות וכן תעודות ו/או והכשרות ו/או פירוט ניסיונם בתחום זה.
 3. מידע בכתב על סדרת הרצאות שונות, שניתנות על ידי המציע, באותו תחום ההתמחות.
 4. פירוט ניסיון קודם במתן הרצאות בפני קהל, בתחום העיסוק בכלל ובשנתיים האחרונות בפרט, לרבות מקום מתן ההרצאות ופרטי ממליצים.
 5. העתק תעודות, המלצות, אישורים ומסמכים רלוונטיים.
 6. הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח א', כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 7. טופס ניגוד העניינים, המצ"ב כנספח ב', כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 8. טופס בקשה להיכלל במאגר, כנספח ג', כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 9. תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטול לאומי על ביטוח כעצמאי).
 10. אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 11. אישור על ניכוי מס במקור.

אופן הגשת הפניות:

פונים הרואים עצמם מתאמים, יעבירו פניה עם כל המסמכים המפורטים לעיל, באמצעות הדוא"ל, לכתובת:  yaelb@hod-hasharon.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 5.7.2020.

יש לציין בנושא הודעת הדוא"ל כי ההודעה מיועדת עבור ""קול קורא" להגשת הצעות להרצאות במכללת הגמלאים, הוד השרון.

אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.

העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד לח"מ, באמצעות הדוא"ל, בכתובת:  AmitH@hod-hasharon.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 9.7.2020.

אין העירייה מתחייבת להשיב על כל השאלות שישלחו ו/או בכלל.                                                                                        

אופן בחירת המרצים:

 1. לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, תפתח העירייה את כל ההצעות במועד ותבדוק את המסמכים שהוגשו והתאמתם לדרישות העירייה.
 2. יובהר, כי העירייה תהיה רשאית לפסול פונים אשר לא צירפו את כל המסמכים הנדרשים לעיל.
 3. העירייה תקים ועדה אשר תבחן את כל הפניות שתתקבלנה ואת התאמתם לדרישות וצרכי העירייה.
 4. הוועדה תבחר את המרצים שירשמו במאגר על-פי שיקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה מההתמחות וניסיון הפונה, כולל ניסיון קודם בעירייה, המלצותיו והתאמת ההרצאות אותן הוא מציע לדרישות העירייה, מחיר הפעילות והתאמתו לתקציב הפרויקט וכו'.
 5. הוועדה תהיה רשאית להחליט לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים להתרשמות אישית בכדי שיציגו את מועמדותם בפני חברי הצוות, או בפני כל פורום אחר עליו יוחלט כאמור.
 6. מתוך המאגר יבחרו המרצים המתאימים ביותר לפי שיקול דעת מנהלי התכנית בעירייה ונציגי הגמלאים ומולם תתקשר העירייה בהתאם להצעתם שאושרה ולמקובל בעירייה.
 7. הבחירה תתבצע, בין היתר, בהתאם להתרשמות מהמקצועיות, ניסיון והמלצות המועמדים והתאמתם לצרכי העירייה ולדרישות ההליך.

שונות:

 1. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 2. יובהר כי אם נגרם עיכוב בביצוע שירותי המדריך עקב מגפת הקורונה ו/או כוח עליון ו/או עקב תנאים אחרים, אשר לדעת נציג העירייה לא הייתה למדריך שליטה עליהם, רשאי נציג העירייה לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו, לתקופה שתקבע על ידי נציג העירייה.
 3. מרצים בעלי התקשרות קיימת ותקפה עם העירייה, לא נדרשים להגיש הצעה חדשה במסגרת הליך זה.
 4. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בע"פ, אין ולא יהיה להם כל תוקף ורק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

המסמכים וכל האמור במסמכי ההליך מיועדים ומופנים לשני המינים בצורה שווה.

בברכה,
עמית הרם
מנהלת מרכז תרבות ואומנויות הרב תחומי