דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 221/20 לאספקת ציוד משרדי עבור עיריית הוד השרון

נבקש לעדכן, כי מועד הגשת מכרז מס' 221/20 של עיריית הוד השרון ידחה ליום 21.7.2020 עד השעה 13:00. בהתאם יינתן מועד נוסף להעברת שאלות הבהרה עד ליום 9.7.2020 בשעה 13:00.
כל יתר תנאי המכרז לא ישתנו, לרבות בנוגע לאופן הגשת המסמכים והעברת שאלות ההבהרה והכל כמעודכן 

טופס הצהרה על ניגוד עניינים

מענה לשאלות הבהרה

כתב כמויות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז