דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 32/20 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וקהילה באגף תרבות אירועים ונוער

תיאור התפקיד:

 • שותף/ה בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה.
 •  אחריות על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול
 • הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו.
 • ביצוע איסוף מידע ונתונים עדכניים ואחריות לניתוח המידע ולאיתור הצרכים.
 • תכנון וביצוע תכניות להפעלת הנוער והקהילה ומעקב אחריהן.
 • הכנת  תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחריות לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם
 • להנחיות הרשות.
 • ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.
 • גיוס עובדים, מיונם ושיבוצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחריות
 • להערכת עבודתם.
 • ניהול צוות העובדים, הנחייה והדרכה של הצוות ואחריות להשתלמותם בהתאם
 • להנחיות.
 • ליווי  בפועל הכשרות חיצוניות, והדרכה בהתאם לצורכי המערכת.
 • עבודה בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות
 • מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 • אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות.

תנאי סף:

השכלה:

 • תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

הכשרה:

 • התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ-188 שעות- ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.

ניסיון מקצועי:

3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל– תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

דרישות נוספות:

יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח, יכולת הכנה וניהול תקציב, יכולת ניהול משא ומתן, יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים, יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים, יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישום פלילי:

אישור על היעדר עבירות מין.

היקף המשרה: 100%.

תקן: מנהל מחלקה

אופן העסקה: חינוך נוער וקהילה - עפ"י נתוני המועמד, 39-41 בדירוג המחר, 9-41 בדירוג המינהלי

כפיפות: לשכת ראש העיר

אגף: תרבות, אירועים ונוער

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות
 • אישור על היעדר עבירות מין – חובה.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל   enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד יום ג' 23/06/20  באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 קומת ב' (עד השעה  13.00 )

 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה. 
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום, 
אגף משאבי אנוש