דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 11/20 - לתפקיד סגן/ית מנהל אגף הבינוי במינהל הנדסה

לעיריית הוד השרון דרוש/ה מנהל פרויקטים במינהל הנדסה.

תיאור התפקיד:

 • ניהול ופיקוח על פרויקטים שונים בתחומי הבינוי, שיפוצים ותחזוקה שוטפת של מבני הציבור המתבצעים ברשות תוך שימוש במערכות ממוחשבות.
 • תיאום הפרויקטים השונים מול מחלקות העירייה השונות, החברה הכלכלית, תאגיד המים ועוד.
 • אחריות על הוצאת היתרי בניה למבני הציבור, הזמנת מדידות, טיפול בטופס אכלוסו ואישורי מסירה
 • בקרה על הכנת מפרטים טכניים לעבודות בינוי וקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות אלו.
 • הכנת תכנית עבודה למבני ציבור בהתאם לתכנית העירונית וסדרי העדיפות.
 • בקרה ופיקוח על עבודות הקבלנים.
 • בדיקה ואישור חשבונות חלקיים וחשבונות סופיים של קבלני ביצוע מטעם העירייה.
 • בדיקת חוזי התקשרות עם קבלנים.
 • עבודה מול רשויות, משרד החינוך, מפעל הפיס, טוטו וכו'
 • ביצוע כל מטלה נוספת שתוגדר על ידי מנהל אגף בינוי.

תנאי הסף:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-27/7 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:

 • עבור תואר אקדמי – ניסיון תעסוקתי בתחום הבניה ו/או ההנדסה של לפחות  4 שנים - חובה.
  עבור הנדסאי רשום– ניסיון תעסוקתי בתחום הבניה ו/או הנדסה של לפחות  5 שנים - חובה.
  עבור טכנאי רשום – ניסיון תעסוקתי בתחום הבניה ו/או הנדסה של לפחות 6 שנים - חובה.
  ניסיון של שנה לפחות בעבודה ברשות עירונית או עבור רשות ציבורית- יתרון.
 • ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
 • ידיעת השפה העברית ברמה טובה מאד.
 • שליטה בתוכנות: exponent, complot – יתרון.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה במשימות בלתי מתוכננות, נכונות וזמינות לעבודה מעבר לשעות הפעילות הרגילות עפ"י הצורך, יכולת עבודה עם גורמי חוץ.

היקף המשרה - 100%

כפיפות – מנהל אגף בינוי

תקן: סגן מנהל אגף

דרוג ודרגה: 40-42 בדירוג מהנדסים הנדסאים/חוזה דירוגי/ חוזה בכירים 40-50% משכר מנכ"ל

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים
 • תמונת פספורט
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות.
 • מועמד אשר יוזמן לוועדת יידרש למלא הצהרה על העדר רישום פלילי.
 • צילום תעודות הזהות.
 • טופס פרטי מועמד למשרה

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il  או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים, באגף  משאבי אנוש  רח' בן גמלא 28 קומה ב'יהושע בן גמלא 28, קומה ב',
עד ליום ג' 09/06/2020  בשעה 13.00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי )

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש