דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

פניה לקבלת הצעות לניצוח על מקהלות לאזרחים וותיקים בהוד-השרון

עיריית הוד השרון נדרשת להפעיל שתי מקהלות לאזרחים ותיקים, כאשר לכל אחת מהן מפגש שבועי בן 90 דקות (סה"כ שני מפגשים שבועיים) וזאת באמצעות מנצח/ת מטעמה.
לפיכך מבקשת העירייה להתקשר עם מנצח/ת מקהלות לאזרחים וותיקים ומזמינה מנצחים/ות בעלי ניסיון בניצוח על מקהלות של אזרחים וותיקים, להגיש לעירייה פניה לשמש כמנצח/ת מקהלות האזרחים הוותיקים שמפעילה העירייה, והכל כמפורט להלן: 

תנאים להגשת בקשה

 1. הפונים יהיו בעלי ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בניצוח על מקהלות.
 2. הפונים יהיו בעלי ניסיון של 1 שנה לפחות בניצוח על מקהלות של אזרחים וותיקים.
 3. הפונים יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה ו/או תואר אקדמאי בתחום ניצוח מקהלות.

 

מסמכים נדרשים להגשת בקשה

 1. אישורים ו/או המלצות המעידים על ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בניצוח על מקהלות וכן על ניסיון של 1 שנה לפחות בניצוח על מקהלות של אזרחים ותיקים.
 2. קו"ח רלוונטיים, כולל תעודות מתאימות - תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמי בתחום הפעילות.
 3. מידע מפורט על ניסיון קודם בניצוח על מקהלות הכולל את תוכן המפגשים, קהל היעד ומשך כל פעילות.
 4. המלצה/המלצות בתחום ניצוח על מקהלות ועל מקהלות ותיקים.
 5. המנצחים יהיו בעלי תעודת עוסק מורשה/פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי).
 6.  אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק ואישור על ניכוי מס במקור.
 7. המנצח/ת שייבחר יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות עם העירייה בנוסח המקובל בעירייה.

 

תשלום

 1. התמורה למנצח/ת שייבחר תהיה בסך של 275 ₪ +מע"מ לכל מפגש ניצוח בן 90 דקות.
 2. יובהר, כי אין העירייה מתחייבת לכמות מפגשים ו/או מקהלות והיא תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או להקטין את כמות המקהלות ו/או המפגשים ו/או את אורכו של כל מפגש, והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה ותקציב מאושר בלבד.

 

הגשת הבקשות

 1. את הבקשות יש להגיש בנוכחות נציג/ת העירייה, במעטפה סגורה ובה כל המסמכים המפורטים לעיל, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהושע בן גמלא 28 (קומה 2) בהוד השרון, וזאת עד לא יאוחר מיום 2.9.2018 בשעה 13:00. יש לציין על גבי המעטפה "קול קורא לניצוח מקהלות לאזרחים וותיקים".
 2. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 3. העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 4. לבירורים ניתן לפנות לשירות לאזרח הוותיק, בכתב בלבד, לדוא"ל בכתובת: hadase@hod-hasharon.muni.il.

 

אופן בחירת המנצח/ת

 1. העירייה תבדוק את המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה.
 2. העירייה תקים ועדה בראשות ראש צוות השירות לאזרח הוותיק ובהשתתפות חשבת אגף הרווחה ומנהל חוזים ומכרזים בעירייה.
 3.  הוועדה תבחן ותדרג את הפונים בהתאם למסמכים שיעבירו וכן תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
 4. הוועדה תבחר את המנצח/ת על-פי שיקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות וניסיון הפונה, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העירייה.
 5. הוועדה תהיה רשאית לערוך הליך התמחרות בין מספר פונים שימצאו מתאימים או להתקשר עם הפונה המתאים ביותר והכל לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכי ודרישות העירייה.

 

שונות

 1. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 2. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה.
 3. כל הכתוב בלשון זכר פונה לשני המינים ולהיפך.


בברכה,
הדס אפרתי, עו"ס
ראש צוות השירות לאזרח הוותיק