דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 20 / 212 למתן שירותי שמאות לצורך הכנת היטל השבחה לתב"ע הר/1310/א

עיריית הוד השרון מבקשת להודיע על עדכון תנאי סף ושינוי מועדים במכרז שבנדון, והכל כמפורט להלן:

המועד האחרון המעודכן להעברת שאלות הבהרה הינו עד יום 18.5.20 בשעה 13:00.
מענה לשאלות הבהרה

המועד האחרון המעודכן להגשת מסמכי המכרז הינו עד יום 24.5.20 בשעה 13:00.

יובהר, כי כל יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז