דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הודעה על הקמת "רשימת מציעים" בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 8/16 בתחום ייעוץ משפטי וליווי הליכים משפטיים לוועדה המקומית לתכנון ולבניה

הודעה על דחיית מועדים

נבקש לעדכן, כי מועד ההגשה הקבוע כעת יידחה ליום 19.11.2020 בשעה :13:00.

יודגש, כי אין בפרסום הודעה זו ו/או בפתיחת המאגר בכדי לחייב את העירייה להתקשר עם מי ממגישי המועמדות או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא, וכי רישום או אי רישום מועמד כלשהו למאגר יתבצע לפי תנאי העירייה ושיקוליה בלבד ועפ"י הוראות כל דין.

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת מציעים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע מועמדותם להיכלל במאגר העירייה למתן שירותי ייעוץ משפטי וליווי הליכים משפטיים לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. 

מאגר זה ישמש את העירייה לצורך פניה לקבלת הצעות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס` 8/16. 

נספחים להורדה

נספח א' - טופס בקשה להצטרפות למאגר.
נספח ב' - הצהרה על אמיתות המידע.
נספח ג' - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז