דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת דלק עבור רכבי עיריית הוד השרון

בהתאם לעדכון בדין, החליפה העירייה את מתקני ה"דלקן" ברכביה במתקנים אוניברסליים ולפיכך מבקשת להתקשר עם חברות נוספות המספקות דלק, למתן שירותי אספקת דלק עבור כ-40 רכבי העירייה, והכל בהתאם לפרטים שלהלן:

תנאים להגשת בקשה

 • על הפונה להיות חברה לאספקת שירותי דלק, המאפשרת תדלוק באמצעות "דלקן אוניברסלי".
 • על הפונה להתקשר עם העירייה בהתאם למחירים ולתנאים הקבועים בהסכם המצ"ב למסמכי הליך זה.

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה

 • כל מסמכי ההליך מלאים וחתומים כנדרש, לרבות מסמך הצעת המחיר וההסכם המצ"ב, חתום בכל עמוד ועמוד ובמקום המתאים בסיומו.
 • תעודת עוסק מורשה.
 • אישור על ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 • אישור על ניכוי מס במקור.
 • מציע, שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות חתימתם.

הגשת הבקשות

 • את הבקשות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באמצעות הדוא"ל, לכתובת michraz@hod-hasharon.muni.il  וזאת עד ליום 6.2.2020.
 • יובהר ויודגש, כי העירייה שומרת על זכותה לקבל פניות גם לאחר מועד זה והכל לפי שיקול דעתה וצרכיה בלבד.
 • יש לציין בנושא הודעת הדוא"ל כי ההודעה מיועדת עבור "קול קורא למתן שירותי אספקת דלק עבור רכבי עיריית הוד השרון".
 • אין בתהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי והעירייה רשאית לבחור באמצעות הליך זה  ספק  אחד או יותר וכן רשאית להתקשר עם ספקים נוספים שלא באמצעות הליך זה והכל לפי שיקול דעתה בלבד. כן יובהר, כי אין בהליך זה בכדי להחליף את ההתקשרות הקיימת של העירייה עם חברת דלק
 • העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות או קבלת פרטים נוספות וכל לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 • במידה ולא יתקבלו הצעות מחיר ו/או יתקבלו הצעות מחיר מועטות בהליך זה, שמורה לעירייה הזכות בהתאם לשיקול דעתה, להאריך את מועד הגשת ההצעות ו/או לשנות את התנאים ו/או לפנות לספקים נוספים.
 • לשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, לעו"ד לירון שטאובר במחלקת חוזים ומכרזים, באמצעות הדוא"ל, לכתובת:LironS@hod-hasharon.muni.il  עד ליום 3.2.2020. אין העירייה מתחייבת להגיב על כל השאלות שישלחו או בכלל.

אופן בדיקת ההצעות

 • העירייה תבחן את מסמכי המציע, כאשר כל מציע שיעמוד בתנאי ההליך ויעביר את כל המסמכים המבוקשים מלאים וחתומים כנדרש, תהיה רשאית העירייה להשלים מולו את ההתקשרות והכל לפי שיקול דעתה וצרכיה בלבד.

שונות

 • אין העירייה מתחייבת להיקף הזמנות כלשהו או בכלל ולפונים לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות כנגד כך.
 • העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני www.hod-hasharon.muni.il.  ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא ורק תשובה בכתב תחייבנה את העירייה.
 • המסמכים מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד, אך יובהר כי כל האמור הינו לשני המינים.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז