דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הודעה על הקמת "רשימת מציעים" בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 8/16, לרישום מודדים מוסמכים למתן שירותי מדידות שונים ברחבי העיר

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת מציעים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע מועמדותם להיכלל במאגר העירייה למתן השירותים שבנדון. מאגר זה ישמש את העירייה לצורך פניה לקבלת הצעות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 8/16.

   

מסמך א - נספח א` ב` וג`. - טופס בקשה להצטרפות-הצהרה על אמיתות-התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ג1-טופס ניגוד ענייניים

נספח ד`-הסכם התקשרות

נספח ה`-אישור על קיום ביטוחים

נספח ו`-תעריף מדידות של העירייה

נספח ו1-הסבר לתעריך המדידות של העירייה

נספח ז`-מפרט המדידות