דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 116/19 לתפקיד מנהל/ת מחלקת שכר במינהל כספים

לעיריית הוד השרון דרוש/ה מנהל/ת מחלקת שכר במינהל כספים

תיאור התפקיד:

בעל הסמכות ליישום הליכים בתחום השכר.
הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות.
בקרה על מערך השכר ברשות.
ניהול קשר עם ספקי שירות המחשוב המפיק תלושי שכר.

מטלות ותחומי אחריו עיקריים

הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות

 • יצירת קשר ושמירה על קשר עם גורמי חוץ בכל מה שקשור לתנאים סוציאליים, לרבות אחריות להעברת תשלומים למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פרישה, לקרנות השתלמות, לקופות גמל ולכל ארגון לניהול תגמולי עובדים.
  ניהול מערך הסליקה פנסיונית.
 • בדיקה ופיקוח על תקינות של תלושי השכר ושל מרכיבי השכר . וידוא הפקת תלושי שכר בהתאם להוראות הדין הקיים.

ניהול עובדים

 • מתן הנחיות מקצועיות לצוות חשבי השכר
  תכנון תכנית עבודה של המחלקה, ויסות העבודה בין עובדי המחלקה.
 • בקרה על עבודת עובדי המחלקה

ניהול מערך השכר

 • ייעוץ תקציב שכר למנהלי היחידות בתחום פעילותן
 • הטמעת תהליכי שיפור וחדשנות בנושא תגמולים ותשלומי שכר בהתאם להנחיות ממונים.

בקרה ומעקב

 • הפקת דו"חות בקרה ודיווחים תקופתיים.
 • הפקת דו"חות בקרה על פי הנחיית הגזבר ומנהלת תשלומי שכר.
 • הדמיית תקציבי השכר בהתאם לדרישת הממונה.

ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה
 

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או בעל תעודת רו"ח בתוקף או הנדסאי/ טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים , התשע"ג - חובה.
 • קורס חשבי שכר, המאושר ע"י לשכת רואי החשבון בישראל- חובה
 • ניסיון עבור בעל תואר אקדמאי: 4 שנות ניסיון שנרכש במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בתחום הכספים- חובה
 • עבור הנדסאי/ טכנאי רשום- 5 שנות ניסיון שנרכש במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז
 • בתחום הכספים- חובה
 • ניסיון ניהולי – 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה
 • היכרות עם תוכנות האופיס.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי לגבי המועמדיםהיקף המשרה: 100%.

כפיפות: מנהלת תשלומי שכר

אופן העסקה: דרוג המח"ר, מסלול קידום של מנהל מחלקה 39-41 בהתאם לכללים הנהוגים בשירות הציבורי או העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט
קורות חיים
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
המלצות
צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרדי אגף משאבי אנוש, דרך רמתיים 36, קומה ראשונה, עד ליום א` 5/1/20 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי )

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס, מנהלת אגף משאבי אנוש