דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 111/19 לתפקיד "ראש מדור חירום "

לעיריית הוד השרון דרוש /ה "ראש מדור חירום"

תחומי אחריות:

 1. מוביל הערכות הרשות המקומית לחירום ומרכז את ועדת המל"ח של הרשות
 2. מקשר מתאם ומרכז את המערך משק לשעת חירום (להלן: מל"ח) לרבות תיאום ומענה לכלל צרכי הרשות המקומית להבטחת רציפות תפקודית בחירום מול משרדי הממשלה
 3. מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית, לרבות ממוני הג"א בכלל מתקני הרשות
 4. הכנת הרשות המקומית לשעת חירום (נהלים, כ"א, הכשרה ותרגול)
 5. הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית
 6. הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח, בכלל זה מוקד עירוני/ בטחוני ומרכז הפעלה למצבי חירום
 7. טיפול ותחזוקת מחסני חירום והציוד לחירום ולביטחון
 8. אחריות על טיפול במקלטים הציבוריים ובמוסדות חינוך
 9. ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטים.
 10. כל עבודה או פעילות נוספת שתידרש במסגרת פעילות האגף


מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה
 2. עבודה בשעות לא שגרתיות
 3. נסיעות במסגרת התפקיד
 4. עבודה עם נציגי החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
 5. עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.
 6. יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום


כישורים אישיים
אמינות ומהמנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, ערנות ודריכות, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות כמו כן נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

דרישות התפקיד
השכלה- בעל תואר אקדמי –שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים - . המוסמכים, שע"ג 1/61 או בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה")לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 61 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)- חובה

בוגר קורס קציני צה"ל או קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום אחר

ניסיון מקצועי
ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום
בעל תואר אקדמי - 2 שנות ניסיון
הנדסאי רשום 3 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
טכנאי מוסמך 4 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

היקף המשרה- 100% .

כפיפות – מנהל אגף ביטחון ואכיפה

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי של המועמד/ת

דרוג ודרגה: בהתאם לכללים הנהוגים בשירות הציבורי

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים + תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות
 • צילום פספורט


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש רח` יהושע בן גמלא 28 קומה ב`, לא יאוחר מיום א` 15/12/19 בשעה 13:00 משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי .

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש