דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

"קול קורא" להגשת הצעות למתן שירותי טיפול ושירותי הדרכה בתחנה לטיפול בפרט, בזוגות ובמשפחות

עיריית הוד השרון מעוניינת להתקשר עם אנשי מקצוע בעלי ניסיון מתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי, לטובת מתן שירותי טיפול בתחנה לטיפול בפרט, בזוגות ובמשפחות (להלן: "התחנה") והכל כמפורט להלן:

מדריך/ה לטיפול בפרט, זוגות ומשפחות בהוד השרון

דרישות התפקיד:

 1. מתן שירותי הדרכה פרטניים, זוגיים ומשפחתיים ללקוחות התחנה.
 2. שירותי הדרכה קבוצתיים דו חודשיים, במסגרת קבוצת מנהלי תחנות לטיפול במשפחה מרשויות נוספות, משך כל מפגש כ-3 שעות.
 3. שירותי הדרכה פרטנית בהתאם לצרכי התחנה ועד 12 מפגשים שעתיים בשנה.
 4. עבודה מערכתית ושיתוף פעולה עם מערכת השירותים בקהילה (בריאות, רווחה, חינוך, פנאי וכדומה, על פי הצורך ולטובת הטיפול בלקוחות התחנה.

תנאים להגשת הבקשה:

 1. הסמכה כמדריך בטיפול משפחתי על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.
 2. ניסיון עבודה מוכח של עשר שנים לפחות בטיפול משפחתי.
 3. ניסיון של 5 שנים לפחות בהדרכה בטיפול משפחתי.
 4. ניסיון בהנחיה ו/או הדרכה במסגרת קבוצתית.

מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. תעודת מדריך מוסמך בטיפול משפחתי, שניתנה על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.
 2. אישורים, המלצות ותעודות, המעידות על ניסיון עבודה מוכח של 10 שנים לפחות בטיפול משפחתי, מתוכן 5 שנים לפחות בהדרכה בטיפול משפחתי.
 3. אישורים והמלצות המעידים על ניסיון בהנחיה ו/או דרכה במסגרת קבוצתית.
 4. תעודות הדרכה ו/או הסמכה או תואר אקדמי רלוונטי נוסף.
 5. קורות חיים מלאים ומפורטים.
 6. תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי).
 7. אישור על ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 8. אישור על ניכוי מס במקור.
 9. מסמך זה ומסמך הבקשה המצורף לו, כשהם חתומים בכל עמוד.

כללי

 1. ככל שתחליט מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי על קיום השירות, ייערך הסכם התקשרות בין העירייה לבין המדריך לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכתה ב-2 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, או חלק מהן. ההסכם יכלול את התחייבויות הצדדים בנוסח המקובל בעירייה, לרבות קיום ביטוח אחריות מקצועית ו/או כל ביטוח נדרש אחר.
 2. התשלום עבור השירות בסך של 140 ₪ לשעת הדרכה, בתוספת מע"מ כדין, וישולם בתנאי שוטף + 30 יום ממועד אישור החשבון ע"י מנהלת התחנה ובתנאי שיוגש לה החשבון בצירוף פירוט שעות מלא.

 

מטפל/ת בפרט, זוגות ומשפחות בהוד השרון

דרישות התפקיד:

 1. ביצוע טיפולים פרטניים, זוגיים ומשפחתיים ללקוחות התחנה.
 2. עבודה מערכתית ושיתוף פעולה עם מערכת השירותים בקהילה (בריאות, רווחה, חינוך, פנאי וכדומה) על פי הצורך ולטובת הטיפול בלקוחות התחנה.
 3. השתתפות בישיבות צוות ובהדרכות קבועות בתחנה.
 4. תיעוד מקצועי במחשב על פי נוהלי העבודה בתחנה.


תנאים להגשת הבקשה למטפל:

 1. הסמכה כמטפל/ת זוגי ומשפחתי על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.
 2. ניסיון עבודה מוכח של שלוש שנים לפחות בעבודה בטיפול זוגי ומשפחתי.
 3. הסמכה בהדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה - יתרון.


מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. תעודת הסמכה בתוקף כמטפל/ת זוגי ומשפחתי, שניתנה על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.
 2. אישורים, המלצות ותעודות המעידות על ניסיון עבודה מוכח של שלוש שנים לפחות בעבודה בטיפול זוגי ומשפחתי.
 3. קורות חיים מלאים ומפורטים.
 4. תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי).
 5. אישור על ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 6. אישור על ניכוי מס במקור.
 7. מסמך זה ומסמך הבקשה המצורף לו, כשהם חתומים בכל עמוד.

כללי

 1. ככל שתחליט מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי על קיום השירות, ייערך הסכם התקשרות בין העירייה לבין לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכתה ב-2 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, או חלק מהן. ההסכם יכלול את התחייבויות הצדדים בנוסח המקובל בעירייה, לרבות קיום ביטוח אחריות מקצועית ו/או כל ביטוח נדרש אחר
 2. התשלום עבור השירות בסך של 100 ₪ לשעת הדרכה, בתוספת מע"מ כדין, וישולם בתנאי שוטף + 30 יום ממועד אישור החשבון ע"י מנהלת התחנה תנאי שיוגש לה החשבון בצירוף פירוט שעות מלא.
 3. יובהר, כי העירייה רשאית לבחור יותר ממטפל/ת אחד/ת והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה ותקציב מאושר.

 

הגשת הבקשות

 1. את הבקשות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באמצעות הדוא"ל, לכתובת michraz@hod-hasharon.muni.il
  וזאת לא יאוחר מיום 21.11.2019.
  יש לציין בנושא הודעת הדוא"ל כי ההודעה מיועדת עבור ""קול קורא" להגשת הצעות למתן שירותי טיפול ושירותי הדרכה בתחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה בהוד השרון" וכן לציין את תחום הרישום הספציפי- מדריך ו/או מטפל.
  הודעת דוא"ל שתתקבל לאחר המועד המופיע לעיל לא תיבדק.
 2. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 3. העירייה רשאית לבחור באמצעות הליך זה מטפל אחד או יותר וכן רשאית להתקשר עם מטפלים נוספים שלא באמצעות הליך זה והכל לפי שיקול דעתה בלבד.
 4. העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, לח"מ באמצעות הדוא"ל בכתובת: michraz@hod-hasharon.muni.il. אין העירייה מתחייבת להשיב על כל השאלות שישלחו ו/או בכלל.

אופן בדיקת הצעות:

 1. העירייה תקים ועדה בראשות מנהלת התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה ובהשתתפות, מנהל מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה ונציג נוסף שייקבע על ידי העירייה.
 2. לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות תפתח הוועדה את המעטפות/ההצעות שנמצאו בתיבת הדואר האלקטרונית, ותבדוק את המסמכים שהוגשו והתאמתם לדרישות העירייה.
 3. הוועדה תהיה רשאית להזמין את הפונים שיעמדו בתנאים להתרשמות אישית בכדי שיציגו את מועמדותם בפני חברי הוועדה.
 4. הוועדה תבחר את ההצעות המתאימות ביותר לצרכיה וזאת על-פי שיקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות, ניסיון והמלצות הפונים והתאמתם לצרכי העירייה ולדרישות ה"קול קורא".

 

שונות:

 1. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני.
 2. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 3. כל הסבר, פרשנות או תשובה שינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה.

המסמכים מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד וכל האמור הינו לשני המינים.

בברכה,
רחל בר
מנהלת התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה
האגף לשירותים חברתיים