דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הודעה בדבר מתן אפשרות שימוש במקלט ציבורי

עיריית הוד השרון מעוניינת לקבל הצעות לשימוש בתמורה במקלט ציבורי דו תכליתי ברח` גורדון

  1. עיריית הוד השרון מעוניינת לקבל הצעות לשימוש בתמורה במקלט ציבורי דו תכליתי ברח` גורדון בשטח של 51.88 מ"ר בסמוך לבית רני למטרות תרבות, אומנות ומוזיקה בהתאם לנהל מתן שימוש במקלטים רב תכליתיים שמפורסם באתר האינטרנט העירוני.
  2. דמי השימוש, כפי שנקבעו על ידי שמאית מטעם העירייה, יעמדו על סך של 18 ₪ למ"ר לחודש בתוספת מע"מ כדין.
  3. הבקשות שתתקבלנה תידונה על ידי צוות מקלטים בהתאם לנוהל מתן שימוש במקלטים. וככל שתאושר הבקשה לשימוש במקלט, יערך הסכם עם המבקש שיכלול את מערכת הזכויות והחובות של הצדדים.
  4. השימוש במקלט יעשה בהתאם להנחיות פיקוד העורף בנושא מקלטים ציבוריים ובפיקוח מחלקת ביטחון של העירייה.
  5. יצוין כי לא תינתן אפשרות לאחסן במקלט ציוד בחיבור של קבע, ציוד העולה על 20% משטח המקלט או חומרים דליקים.
  6. כמו כן, המשתמש יידרש לפנות את המקלט בשעת חרום בתוך 4 שעות.
  7. בקשות לקבלת שימוש במקלט יש להגיש עד ליום 15.8.2019 למחלקת נכסים, רחוב יהושע בן גמלא 28 הוד השרון, טלפון: 09-7759730.
  8. טפסים להגשת בקשה ניתן לקבל במחלקת נכסים או באתר האינטרנט של העירייה.
  9. אין בהליך הפנייה בבקשה להגשת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
  10. העירייה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.