דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא להגשת הצעות להפעלת סדנאות/ קורסי העשרה לחכמולוג

עיריית הוד השרון נערכת לשנת תש"פ 2019/2020 ומעוניינת להרחיב את היצע החוגים, הסדנאות והפעילויות המתקיימים במסגרת תכנית חכמולוג - תכנית העשרה לילדים מצטיינים ומוכשרים.אנו מזמינים גופים ויחידים שמעוניינים להפעיל חוגים, סדנאות ופעילויות בתכנית, להגיש לעירייה בקשות להפעלות הנ"ל.

תנאים להגשת הבקשות:

 1. החוגים, הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים: אומנויות, מדעים, חשיבה, טכנולוגיה, שפות, משחקים, טיסנאות, ג`אגלינג, קוסמות, בנוסף יכולים מפעילים להציע הפעלות, סדנאות וחוגים, בנושאים ייחודים נוספים שמתאימים לילדים, נוער ומבוגרים.
 2. המפעילים יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת החוג אותו הם מציעים.
 3. המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה , המעידים על ידע בתחום הפעילות.
 4. המפעילים יציגו המלצה/ המלצות ממנהלי מוסדות חינוך / מתנ"סים.

מסמכים נדרשים להגשת הבקשות:

 1. המפעילים יציגו בכתב מידע על החוג ומפעיליו הכולל מידע על ניסיון בהדרכה, תוכן החוג, מידע על חומרים/ערכות הניתנים ללומדים בחוג (קו"ח של המפעילים, תעודות רלוונטיות, סילבוס של הקורס/סדנא וכד`).
 2. המפעילים יציגו קו"ח של המדריכים בחוגים, כולל תעודות מתאימות - תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי בתחום הפעילות.
 3. המפעילים יהיו בעלי תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטול לאומי על ביטוח כעצמאי).
 4. המפעילים יהיו בעלי אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 5. המפעילים יהיו בעלי אישור על ניכוי מס במקור.
 6. המפעילים יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת החוג.
 7. המפעילים והמדריכים יציגו אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.
 8. המפעילים יחתמו על הסכם ההתקשרות

הגשת בקשות

 1. את הבקשות להפעלת הפעילות יש להגיש על גבי טופס בקשה במעטפה לתיבת הקול קורא במשרד אגף החינוך רח` הבנים 14 קומה 1. לא יאוחר מיום: 20.6.19
 2. טופסי בקשה ניתן לקבל במזכירות משרד אגף החינוך. רח` הבנים 14 קומה 1. או באתר האינטרנט העירוני. יש לציין על גבי המעטפה: קול קורא להפעלת סדנאות/ קורסי העשרה לחכמולוג – אגף החינוך. לשאלות ניתן לפנות לגב` אירה סירוטקין במייל: IraS@hod-hasharon.muni.il
 3. מפעילים שימצאו מתאימים ויעמדו בתנאים לעיל, החוג/ הקורס בהדרכתם יתפרסם בידיעון תש"פ של התכנית חכמולוג.
 4. ככל שתחליט הנהלת התכנית על קיום פעילות כלשהי אצלה, יערך הסכם התקשרות בין העירייה לבין המפעיל, לתקופה של שנה אחת, שיכלול את התחייבויות הצדדים לרבות קיום ביטוחים ותשלום תמורה עבור הפעילות.
 5. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 6. העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 7. פתיחת הקורסים/סדנאות מותנית במינימום נרשמים. יתכן והפעילות תיסגר עקב מיעוט או פרישת נרשמים.

אופן בחירת המפעיל:

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה.
 2. העירייה תקים ועדה בראשות מנהלת מח` הצהרונים ובהשתתפות מנהלת מחלקת החינוך היסודי, חשבת אגף החינוך .
 3. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
 4. הוועדה תבחר את המפעילים על-פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות וניסיון הפונה, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העירייה.

 

שונות:

 1. הפעילויות מיועדות לתלמידים שעמדו בתנאי הקבלה לתכנית ויתקיימו לאחר שעות הלימודים הפורמליות בבתי הספר.
 2. העירייה ובית הספר יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד וההפעלה.
 3. היקף ההתקשרות לא יעלה בכל מקרה על סך של 140,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין.
 4. העסקה כנגד חשבונית בלבד.
 5. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה.

יפה עזרא

מנהלת אגף החינוך
עיריית הוד השרון