דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא להגשת הצעות להפעלת חוגים ופעילויות בצהרוני "ניצנים" בבתי הספר היסודיים בהוד-השרון בשנה"ל תש"פ

עיריית הוד השרון נדרשת להתקשר בשנת הלימודים תש"פ (2019/2020) עם מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות במסגרת צהרוני תכנית "ניצנים", אשר יתקיימו בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר במהלך שעות קיום הצהרונים. אנו מזמינים גופים ויחידים, המוכרים ע"י משרד החינוך, שמעוניינים להפעיל חוגים, סדנאות ופעילויות בבתי הספר ברחבי העיר, להגיש לעירייה בקשות להפעלות כאמור.

תנאים להגשת הבקשות:

 1. החוגים, הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים: אומנויות, מדעים, חשיבה, טכנולוגיה, משחקים, טיסנאות, ג`אגלינג וקוסמות, אולם המפעילים רשאים להציע הפעלות, סדנאות וחוגים בנושאים ייחודים נוספים המתאימים לתלמידי כיתות א`-ג`.
 2. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת חוגים, פעילויות וסדנאות לגיל הרך בתחום אותו הם מציעים.
 3. המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות.
 4. המפעילים יציגו המלצה/המלצות ממנהלי מוסדות חינוך/מתנ"סים וכו`.
 5. המדריכים בפעילויות יהיו בעלי אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.
 6. עלות שעת הדרכה אקדמאית לא תעלה על 150 ₪ לא כולל מע"מ כחוק.

 

מסמכים נדרשים להגשת הבקשות:

 1. המפעילים יציגו בכתב מידע על החוג ומפעיליו הכולל ניסיון בהדרכה, תוכן החוג, מידע על חומרים/ערכות הניתנים ללומדים בחוג.
 2. המפעילים יציגו קו"ח של המדריכים בחוגים, כולל תעודות מתאימות - תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי בתחום הפעילות.
 3. המפעילים יציגו אישור על כך, כי הם מוכרים ע"י משרד החינוך.
 4. המפעילים יהיו בעלי תעודת עוסק מורשה / פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי).
 5. המפעילים יהיו בעלי אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 6. המפעילים יהיו בעלי אישור על ניכוי מס במקור.
 7. המפעילים יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת החוג.
 8. המפעילים יחתמו על טופס התקשרות מצ"ב הסכם ההתקשרות

טופס בקשה

 

הגשת הבקשות:

 1. את הבקשות להפעלת החוגים כאמור יש להגיש על גבי טופס בקשה במעטפה לתיבת הקול קורא במשרד מחלקת הצהרונים רח` הבנים 14 קומה 1, הוד השרון , לא יאוחר מיום ה` 14.6.19
 2. טופסי בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט העירוני. יש לציין על גבי המעטפה: קול קורא להפעלת חוגים בצהרוני "ניצנים".
 3. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 4. העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 5. לבירורים / שאלות ניתן לפנות במייל לרני חבוט: iranh@hod-hasharon.muni.il

 

אופן בחירת המפעיל:

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה.
 2. העירייה תקים ועדה בראשות מנהלת מח` הצהרונים ובהשתתפות מנהלת מחלקת החינוך היסודי, חשבת אגף החינוך .
 3. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות בכדי שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
 4. הוועדה תבחר את המפעילים על-פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות וניסיון הפונה, המלצותיו והתאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העירייה.

 

שונות:

 1. העירייה ובית הספר יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד וההפעלה.
 2. היקף ההתקשרות לא יעלה בכל מקרה על סך של 140,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין.
 3. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 4. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה.


בברכה,
רני חבוט
מנהלת מחלקת צהרונים
עיריית הוד השרון