דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 209/19 למתן שירותי אספקת ותחזוקת שעוני נוכחות ומערכת להקלדת ואיסוף נתוני נוכחות עבור עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות למכרז פומבי מס` 209/19 למתן שירותי אספקת ותחזוקת שעוני נוכחות ומערכת להקלדת ואיסוף נתוני נוכחות עבור עיריית הוד השרון, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

מסמך ז - ח

פרוטוקול מפגש מציעים

מענה לשאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז