דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הודעה על הקמת מאגר עו"ד בתחום דיני העבודה לעיריית הוד השרון שתשמש כרשימת מציעים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר8/16

עיריית הוד השרון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת עו"ד, אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן, להציע מועמדותם להיכלל במאגר עיריית הוד השרון (להלן: "העירייה") למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה לעירייה (להלן: "המאגר"). מאגר זה ישמש את העירייה לצורך פנייה לקבלת הצעות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 (להלן: "התקנות") ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס` 8/16.

הודעה על הקמת מאגר עו"ד בתחום דיני העבודה לעיריית הוד השרון

נספחים להורדה

נספח א` - טופס בקשה להצטרפות למאגר

 (מסמך אקסל - יש למלא ולשלוח כקובץ אקסל נפרד מהקובץ הסרוק עם יתר המסמכים).

 

נספח ב` - הצהרה על אמיתות המידע

(מסמך PDF - יש למלא ולסרוק עם יתר המסמכים).

 

נספח ג` - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

(מסמך PDF - יש למלא ולסרוק עם יתר המסמכים).

 

מענה לשאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז