דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

קול קורא לקבלת הצעות להרצאות ב"מכללת הגמלאים" במרכז האמנויות הרב תחומי בהוד השרון

לקראת שנת הלימודים תש"פ (2019/2020), מזמינה עיריית הוד השרון מרצים בעלי ניסיון במתן הרצאות בתחומי ידע שונים להצטרף למאגר המרצים של "מכללת הגמלאים" הפועלת במרכז האומנויות הרב תחומי בהד השרון והכל כמפורט להלן:

תנאים להגשת בקשה:

 1. על הפונים להיות בעלי ניסיון קודם במתן הרצאות בשנתיים האחרונות לפחות.
 2. על הפונים נדרש להיות בעלי לפחות 4 הרצאות שונות באותו תחום התמחות.

 

מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

 1. קורות חיים.
 2. תיאור תחום ההתמחות וכן תעודות ו/או והכשרות ו/או פירוט ניסיונם בתחום זה.
 3. מידע בכתב על סדרת ההרצאות - 6-4 הרצאות שונות באותו תחום ההתמחות.
 4. פירוט ניסיון במתן הרצאות בתחום העיסוק בכלל ובשנתיים האחרונות בפרט, לרבות מקום מתן ההרצאות ופרטי ממליצים.
 5. העתק תעודות, המלצות, אישורים ומסמכים רלוונטיים.
 6. העתק תעודת עוסק מורשה/פטור (עוסק פטור - יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי).
 7. העתק אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק.
 8. העתק אישור על ניכוי מס במקור.
 9. המפעילים שימצאו מתאימים ידרשו לתחום על הסכם התקשרות מול העירייה בנוסח המקובל בעירייה.

 

אופן הגשת הפניות:

 1. את הפניות כאמור, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באמצעות הדוא"ל לכתובת: yaelb@hod-hasharon.muni.il 
  וזאת עד לא יאוחר מיום 12.5.19 בשעה 13:00.
 2. אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
 3. העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
 4. לבירורים ניתן לפנות לח"מ, בכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת:AmitH@hod-hasharon.muni.il 

 

אופן בחירת המרצים:

 1. בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה. יובהר, כי העירייה תהיה רשאית לפסול פונים אשר לא צירפו את כל המסמכים הנדרשים לעיל.
 2. העירייה תקים ועדה אשר תבחן את כל הפניות שתתקבלנה ואת התאמתם לדרישות וצרכי העירייה.
 3. הוועדה תבחר את המרצים שירשמו במאגר על-פי שיקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה מההתמחות וניסיון הפונה, כולל ניסיון קודם בעירייה, המלצותיו והתאמת ההרצאות אותן הוא מציע לדרישות העירייה, מחיר הפעילות והתאמתו לתקציב הפרויקט וכו`.
 4. מתוך המאגר יבחרו ההרצאות המתאימות ביותר לפי שיקול דעת מנהלי התכנית בעירייה ונציגי הגמלאים ומולם תתקשר העירייה בהתאם להצעתם שאושרה ולמקובל בעירייה.

 

שונות:

 1. העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה"קול קורא", ביוזמתה או בתשובה לשאלות המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני. ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.
 2. כל הסבר, פרשנות או תשובה שיינתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, רק תשובות בכתב - תחייבנה את העירייה.
 3. כל הכתוב בלשון זכר פונה לשני המינים ולהיפך.


בברכה,
עמית הרם
מנהלת מרכז תרבות ואומנויות הרב תחומי