משה שטיגליץ, רו"ח
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
בית העיריה בן גמלא 28
09-8894946
קבלת קהל: בתיאום מראש

דנה זלוטין-אנדרייב, עו"ד
סגנית מבקר העירייה
בית העירייה בן גמלא 28
קבלת קהל: קבלת קהל בתיאום מראש
 

לתלונות הציבור טלפון: 09-8894133 
ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני [email protected]

למבקר העירייה טלפון: 08-8894132 פקס: 08-8894946
ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני [email protected]

מתוקף תפקידי כממונה על תלונות הציבור על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח - 2008, הריני להודיע על אפשרות הגשת תלונות על פי הקבוע בהוראות החוק כדלקמן:

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיימו שני אלה: 

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

ניתן להגיש תלונה בקלות באמצעות הטופס המקוון - להגשת תלונה לחץ כאן

בירור התלונה

ברור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה. 
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח - 2008 מפורסם במלואו באתר האינטרנט של עיריית הוד השרון. 
יש לשלוח את הפנייה חתומה אל הממונה על תלונות הציבור, אשר תשמור על סודיות פרטי המתלונן בהתאם לסעיף 4 לחוק.

* חוק הממונה על תלונות הציבור קובע כי תלונות הציבור צריכות להיות מוגשות בכתב, עם פרטי המתלונן וחתימתו.
תלונות ציבור אנונימיות שמתקבלות, לא ניתן לטפל בהן. 
יש למלא את הפרטים ליצירת קשר, לשם בירור התלונה ולמתן אינפורמציה נוספת בנושא.

yesלדוחות הממונה על תלונות הציבור 
 

yesלדוחות מבקר העירייה